Profil spoločnosti

Vítame Vás na webovej stránke Geodetickej kancelárie Ing. Martin Ondriaš – GEPRON. Cieľom našej kancelárie je poskytnúť klientom komplexné služby týkajúce sa nehnuteľností.

Základom našej činnosti sú služby v oblasti katastra nehnuteľností (vyhotovenie geometrických plánov, vytýčenie hraníc pozemkov a iné) a inžinierskej geodézie (práce súvisiace s vytyčovaním stavieb, kontrolným meraním počas výstavby, ich porealizačné zameranie a iné).

Zároveň našim klientom poskytneme právnu pomoc pri prevode nehnuteľností (vypracovanie kúpnych, darovacích, zámenných zmlúv, zmlúv o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva), zriadení/zrušení vecných bremien ako aj pri vyporiadaní vlastníckych práv k nehnuteľnostiam (príprava podkladov pre vydržanie, prededenie novoobjaveného majetku), pričom súčasťou právnych služieb je aj asistencia v konaniach v katastri nehnuteľností (vyhotovenie návrhov, žiadostí, zastupovanie v katastrálnych konaniach).

Našou filozofiou je KVALITNE vykonaná práca v DOHODNUTOM termíne za PRIJATEĽNÚ CENU.

Kanceláriu tvorí dynamický a flexibilný kolektív pozostávajúci z troch geodetov a spolupracujúcej advokátky. Neustále zdokonaľujeme a rozširujeme naše služby, aby sme vyhoveli všetkým potrebám a požiadavkám našich klientov.

Naša kancelária poskytuje všetky služby na vysokej odbornej úrovni a za využitia najnovších komunikačných prostriedkov (disponujeme zaručeným elektronickým podpisom, ktorý využívame v komunikácii so štátnymi orgánmi pri poskytovaní služieb pre našich klientov).