Právne služby v oblasti nehnuteľností

Zmluvy o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam

Našim klientom poskytneme právne poradenstvo, v ktorom ich oboznámime s výhodami a nevýhodami jednotlivých typov zmlúv a zároveň im pomôžeme nastaviť zmluvu tak, aby bola pre nich čo najvýhodnejšia a poskytovala im právnu istotu vo vzťahoch upravených zmluvou. Vyhotovujeme nasledovné typy zmlúv:

 • kúpne zmluvy,
 • darovacie zmluvy,
 • zámenné zmluvy,
 • zmluvy o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva,
 • zmluvy o budúcej zmluve.

Samozrejmosťou je, že pri vyhotovení zmluvy Vám zároveň pripravíme aj návrh na vklad do katastra nehnuteľností a zastúpime Vás v katastrálnom konaní.

Naša kancelária vie poskytnúť klientom asistenciu pri prevode poľnohospodárskej pôdy a vie ich zastúpiť v ponukovom konaní na Ministerstve poľnohospodárstva a rozvoja vidieka SR v zmysle zákona č. 140/2014 Z.z. o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku, a to prostredníctvom nášho zaručeného elektronického podpisu.

Zmluvy o zriadení/zrušení vecného bremena

Našim klientom poskytneme právne poradenstvo, počas ktorého im vysvetlíme podmienky pre zriadenie/zrušenie vecného bremena ako aj práva a povinnosti vyplývajúce z vecného bremena. Vyhotovujeme:

 • zmluvy o zriadení/zrušení vecného bremena – práva prechodu a prejazdu,
 • zmluvy o zriadení/zrušení vecného bremena – uloženia inžinierskych sietí,
 • zmluvy o zriadení/zrušení vecného bremena – práva doživotného bývania a užívania nehnuteľností.

Samozrejmosťou je, že pri vyhotovení zmluvy Vám zároveň pripravíme aj návrh na vklad do katastra nehnuteľností a zastúpime Vás v katastrálnom konaní. Ďalej pre našich klientov vyhotovíme návrh na výmaz vecného bremena z katastra nehnuteľností pokiaľ vecné bremeno zaniklo zo zákona napr. smrťou oprávneného z vecného bremena.

Vyporiadanie vlastníckych práv k nehnuteľnostiam

Pre našich klientov vyhotovíme podklady potrebné pre vyporiadanie vlastníckych práv k nehnuteľnostiam, poskytneme im právne poradenstvo a odporučíme najvhodnejší spôsob pre usporiadanie vlastníckych práv k nehnuteľnostiam. Pripravíme podklady pre vydržanie vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam, návrh na otvorenie dedičského konania v prípade novoobjaveného majetku atď.

Návrhy a žiadosti do katastra nehnuteľností

Našim klientom pripravíme návrhy a žiadosti do katastra nehnuteľností v zmysle zákona č. 162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam. Vyhotovujeme:

 • návrhy na vklad (napr. zmluvy o prevode vlastníckeho práva, zmluvy o zriadení vecného bremena),
 • návrhy na zápis záznamom (napr. zápis stavby, rozostavanej stavby),
 • návrhy na zápis poznámky (napr. o prebiehajúcom súdnom konaní),
 • žiadosti o opravu v katastrálnom operáte,
 • žiadosti o zmenu adresy bydliska.

Zmena druhu pozemku (vyňatie)

Pre našich klientov zabezpečíme vydanie stanovísk, vyjadrení a rozhodnutí pozemkových odborov Okresných úradov k zmene poľnohospodárskeho druhu pozemku (orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, záhrady a trvalé trávne porasty) na nepoľnohospodársky a naopak. Rovnako pre našich klientov zabezpečíme aj rozhodnutie pozemkového odboru Okresného úradu o odňatí poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske účely.