Ceny geodetických prác

Ceny geodetických služieb

Cena geodetických služieb závisí od rozsahu potrebných prác, kvality katastrálneho operátu, požadovaného termínu dodania, náročnosti terénnych prác a ďalších faktorov.

Vzhľadom na špecifickosť každej zákazky je možné so zákazníkom dohodnúť individuálne ceny.

Výkon geodetických prác sa riadi cenníkom Komory geodetov a kartografov SR.

V prípade záujmu Vám vypracujeme cenovú ponuku, ktorá Vás k ničomu nezaväzuje. Stačí len uviesť nasledovné informácie:

  • o aký druh geodetických služieb máte záujem,
  • v akej obci sa Vaša nehnuteľnosť nachádza,
  • parcelné číslo a či sa jedná o parcelu registra „C“ alebo registra „E“ katastra nehnuteľností.