Služby – inžinierska geodézia

Služby pre projektantov

Kvalitné geodetické podklady umožňujú projektantovi vo fáze projektovania stavebného diela zohľadniť všetky podmienky a charakter záujmového územia pre vypracovanie optimálneho projektu a v konečnom dôsledku tak ušetriť náklady a čas v ďalších fázach realizácie stavby.

Vyhotovíme pre Vás:

 • polohopisno-výškopisné zameranie a digitálne spracovanie záujmového územia pre projektové účely, napr. pre plánovanú investičnú výstavbu,
 • rozbor majetkovo-právnych vzťahov,
 • zameranie skutočného stavu stavebných objektov 2D/3D,
 • dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby (DSVS),
 • účelové mapy – mapy zobrazujúce obsah presne podľa Vašich požiadaviek a zabezpečíme Vám mapové podklady z katastra nehnuteľností,
 • a iné.

Služby pre realizáciu stavieb

V praxi sa niekedy stretávame s prípadom, keď stavba nie je na pozemku osadená správne resp. v súlade s projektom. Taktiež sa stáva, že stavba je osadená podľa plota v teréne, ktorý však nie je vždy postavený na vlastníckej hranici. Aby sa predišlo možným nepríjemnostiam, je potrebné zabezpečiť vytýčenie stavby geodetom.

Vyhotovíme pre Vás:

 • polohové a výškové vytýčenie stavieb a inžinierskych sietí
 • kontrolné meranie v priebehu výstavby,
 • výpočet kubatúr terénnych úprav – výkopy, odkopy, skládky materiálov či odpadov,
 • porealizačné zameranie stavieb,
 • geometrické plány na vyznačenie dočasného alebo trvalého záberu, na rozostavané stavby, ku kolaudácii či k zriadeniu vecného bremena
 • a iné.

Špeciálne geodetické merania

Vieme realizovať aj náročnejšie merania, pri ktorých treba dbať na dosiahnutú presnosť.

Vyhotovíme pre Vás:

 • projekt vytyčovacej siete, stabilizujeme body siete a určíme im charakteristiky I. a II. rádu (súradnice a ich stredné chyby),
 • meranie horizontálnych a vertikálnych posunov stavebných objektov,
 • zameranie žeriavových dráh a určenie ich geometrických parametrov,
 • meranie technologických zariadení
 • a iné.