Služby – kataster nehnuteľností

Potrebujete vyhotoviť geometrický plán, vytýčiť hranice pozemku? Neviete kde sa nachádza Vaša nehnuteľnosť? Neváhajte nás kontaktovať!

Vyhotovíme pre Vás:

  • geometrický plán na zameranie prístavby, prestavby alebo stavby,
  • geometrický plán na zameranie stavby pre vydanie kolaudačného rozhodnutia,
  • geometrický plán na zameranie rozostavanej stavby (napr. pre získanie úveru v banke),
  • geometrický plán na rozdelenie nehnuteľností (napr. oddelenie záhrady či stavebného pozemku),
  • geometrický plán na zlúčenie nehnuteľností (napr. keď potrebujete zlúčiť viacero parciel do jednej),
  • geometrický plán na úpravu vlastníckej hranice medzi nehnuteľnosťami (napr. vyrovnanie hranice, úprava tvaru parcely),
  • geometrický plán na určenie vlastníckych práv k nehnuteľnostiam (keď na parcelu nie je založený list vlastníctva),
  • geometrický plán na vyznačenie vecného bremena (napr. uznanie práva prechodu cez pozemok alebo uloženia inžinierskych sietí na pozemku),
  • vytyčovací náčrt, vytyčovací protokol a vytýčime vám hranice pozemku,
  • vizualizáciu Vášho pozemku v teréne: ak si neviete predstaviť, kde sa nachádza Váš pozemok, a pritom nepotrebujete reálne vytýčiť jeho hranice do terénu, zobrazíme Vám jeho hranice na podklade satelitných snímok. Táto služba je vhodná aj pre propagačné účely, napr. pri ponuke pozemku na predaj, kedy potencionálny záujemca vidí umiestnenie a orientáciu pozemku v teréne.